vfw 사용과 관련된 comment

2015.05.30 15:49

[10]조영균 조회 수:22

https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/420857db-2f68-4916-acb0-16051c7b01ec/capdriverconnect-windows-7-two-usb-cameras?forum=vcgeneral


https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/c10aee93-e6cf-45c5-9e4d-f4745841d877/wmcapdriverconnect-strange-behavior-on-windows-7


대회 때문에 어쩔 수 없이 vfw를 쓰기는 하지만 directshow를 추천함;


연구원님께도 건의해보는게 좋을 것 같음

XE Login